بانک کارآفرینی

پروژه بانک کارآفرینی مربوط به ریبرندینگ این مجموعه به دلیل تغییر استراتژی های این مجموعه بود.

مجموعه انجام دهنده ریبرندینگ: فراهنگ

بخشی که در آن فعالیت کردم: تدوین استراتژی ریبرندینگ

مساله: چطور پیام استخراج شده از استراتژی جدید در هویت بصری استفاده شود.

تئوری استفاده شده در پروژه: Framing

حامد زرندی
حامد زرندی

استراتژیست رفتاری

مشاهده تمام پروژه ها