افق کوروش

پروژه افق کوروش در مورد تاثیر زبان اعداد بر میزان خرید مردم بود.

مساله: آیا زبان اعداد فارسی و انگلیسی در لیبل های تخفیفی، بر میزان خرید مردم تاثیر دارد؟

سوپروایزرهای پروژه: پروفسور آریلی، دکتر فیضی

متودولوژی: آزمایش میدانی در سه هفته متوالی که لیبل ها به اعداد فارسی، انگلیسی و میکس فارسی و انگلیسی تغییر داده شدند

نتیجه پروژه: در لیبل های تخفیفی، زبان انگلیسی باعث کاهش تاثیر تخفیف می شود.

تصویر در سه حالت طراحی شده. کالاهایی که درصد تخفیف هایشان در سه هفته تغییر کردند، از داده ها حذف شدند
حامد زرندی
حامد زرندی

استراتژیست رفتاری

مشاهده تمام پروژه ها