ارتباط اقتصاد رفتاری و سلامت

اقتصاد رفتاری بینش‌های اقتصاد و روانشناسی را با هم ترکیب می‌کند تا نشان دهد که افراد چگونه از فرضیات استاندارد

ادامه مطلب